Buseness overview

บริษัท ยูทิลิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า กังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมไปถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการดูแลและบริหารงานโดยผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญที่พร้อมจะมอบคำแนะนำในทุกขั้นตอนแบบ One Stop Service

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลงานภายใต้การดูแลของ “Utilis” เปี่ยมด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล เราจึงพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านจนนำมาซึ่ง การรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

Vision Mission and VALUE

บริษัท ยูทิลิส จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในด้านการจัดการน้ำในประเทศไทย

พร้อมทั้งปณิธานในการพัฒนาที่ยังยืนในทุกมิติ ทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

Vision

เราจะทำให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำและพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

Mission

เราทำงานเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่น
ใส่ใจลูกค้า พัฒนาการกระบวนการทำงาน สินค้า บริการ อย่างสม่ำเสมอ

VALUE

คนในองค์กรทุกคนมีความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีความก้าวหน้าในองค์กร มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม และได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

Why Choose Us

สินค้าคุณภาพพร้อมบริการที่ครอบคลุม

บริษัท ยูทิลิส จำกัด เราสร้างความมั่นคงในด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการผนึกกำลังและความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก มีพื้นที่บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้า เรายังสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 10 ปีทำให้เรามีความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเสนอแนวทางในการจัดวางระบบที่มีความเหมาะสม คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า ช่วยลดต้นทุนในการจัดวางระบบโดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบและมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน

พันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก

ยูทิลิส เราได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ให้นำเข้าและจำหน่ายสินค้า
ทำให้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดของโครงการ รวมไปถึงสามารถ

ทำตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลา

BUSINESS PARTNER